หน้าแรก

หลักเกณฑ์ว่าด้วยการตั้งงบประมาณเพื่อการช่วยเหลือประชาชน ตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2543

ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 

หลักเกณฑ์ว่า้ด้วยการตั้งบประมาณเพื่อการช่วยเหลือประชาชน ตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2543

เขียนโดย สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดฉะเชิงเทรา

สถานการณ์สาธารณภัยจังหวัดฉะเชิงเทรา : ปัจจุบัน

 green  green                                        
อุทกภัย ภัยแล้ง                                         

 

                                     

 

            อธิบาย : ความหมาย

red  yellow  green 
  เตือนภัย   เฝ้าระวัง   ปลอดภัย

 รายงานโดย...สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดฉะเชิงเทรา

                                             

                                           

Previous Next
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
วัดโสธรวรารามวรวิหาร หลวงพ่อพุทธโสธร วันอาทิตย์, 05 พฤษภาคม 2556 05:58
วัดโสธร วรารามวรวิหาร มีเนื้อที่ 21 ไร่ 42 ตารางวา ตั้งอยู่บนถนนมรุพงษ์ ตำบลหน้าเมือง... Read more
วัดสมานรัตนาราม วันอังคาร, 14 พฤษภาคม 2556 16:19
ตั้งอยู่ริมแม่น้ำบางปะกง ตำบลบางแก้ว ใกล้กับเขื่อนทดน้ำบางปะกง... Read more
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ วันจันทร์, 03 มิถุนายน 2556 11:21
จากผืนดินที่สิ้นความอุดมสมบูรณ์ ขาดแคลนแหล่งน้ำ... Read more
ศาลหลักเมือง วันศุกร์, 14 มิถุนายน 2556 09:57
ศาลหลักเมือง เป็นศาลที่สร้างขึ้นใหม่ ตั้งอยู่ถนนหน้าเมือง เป็นอาคารสถาปัตยกรรมไทย... Read more
ตลาดบ้านใหม่ 100 ปี วันศุกร์, 14 มิถุนายน 2556 10:07
ตลาดบ้านใหม่ ๑๐๐ ปี ตั้งอยู่ที่ถนนศุภกิจ ทางไปอำเภอบางน้ำเปรี้ยว... Read more
สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ ฉะเชิงเทรา วันศุกร์, 14 มิถุนายน 2556 10:16
สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ ฉะเชิงเทรา ตั้งอยู่หน้าศาลากลางจังหวัด มีเนื้อที่ประมาณ ๙๐ ไร่... Read more
อนุสาวรีย์พระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร) วันศุกร์, 14 มิถุนายน 2556 10:31
อนุสาวรีย์ พระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร) ตั้งอยู่บนถนนศรีโสธร ตรงข้ามกองพันทหารช่างที่... Read more
ปฏิมากรรมปั้นทรายโลก วันศุกร์, 14 มิถุนายน 2556 10:47
ปฏิมากรรม ปั้นทรายโลก ประติมากรรมปั้นทรายในที่ร่มที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย... Read more
วัดเมือง (วัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์) วันศุกร์, 14 มิถุนายน 2556 10:53
วัดเมือง วัดปิตุลาธิราชรังสฤษฏิ์อยู่ตำบลหน้าเมือง เป็นวัดที่สร้างขึ้นในสมัยรัชการที่ ๓ ในปี... Read more
ป้อมเมืองฉะเชิงเทรา วันศุกร์, 14 มิถุนายน 2556 13:25
ป้อมเมือง ฉะเชิงเทรา ตั้งอยู้บนถนนมรุพงษ์ สร้างในสมัยรัชกาลที่ ๓ ในปี พ.ศ. ๒๓๓๗... Read more
ศาลเจ้าแม่กวนอิมลอยน้ำ วันศุกร์, 14 มิถุนายน 2556 13:28
ศาลเจ้าแม่กวนอิมลอยน้ำ ประดิษฐานอยู่ที่สมาคมสงเคราะห์การกุศลฉะเชิงเทรา ถนนศุภกิจ... Read more
วัดอุภัยภาติการาม (วัดซำปอกง) วันศุกร์, 14 มิถุนายน 2556 13:38
วัดอุภัยภาติการาม(วัดซำปอกง) ตั้งอยู่ที่บนถนนศุภกิจ ใกล้กับบริเวณตลาดบ้านใหม่... Read more
วัดจีนประชาสโมสร (วัดเล่งฮกยี่) วันศุกร์, 14 มิถุนายน 2556 13:41
วัดจีนประชาสโมสร(วัดเล่งฮกยี่) ตั้งอยู่ถนนศุภกิจ ต้บลบ้านใหม่ ห่างจากศาลากลางจังหวัด ๔... Read more
เขื่อนทดน้ำบางปะกง วันศุกร์, 14 มิถุนายน 2556 13:50
เขื่อนทดน้ำบางปะกง ตั้งอยู่บริเวนบ้านไผ่เสวก ตำบลบางแก้ว... Read more
วัดเซนต์ปอล วันศุกร์, 14 มิถุนายน 2556 13:55
วัดเซนต์ปอล ตั้งอยู่ที่ตำบลบางตีนเป็ด วัดนี้สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๔๑๕ โดยบาทหลวงอันตน ชมิตต์... Read more
ตลาดโบราณนครเนื่องเขต วันศุกร์, 14 มิถุนายน 2556 14:06
ตลาดโบราณ นครเนื่องเขต ตลาดโบราณนครเนื่องเขต เดิมชื่อว่า "ตลาดสี่แยกท่าไข่"... Read more
วัดพยัคฆาอินทาราม (วัดเจดีย์) วันศุกร์, 14 มิถุนายน 2556 14:27
วัดพยัคฆาอินทาราม (วัดเจดีย์) ตั้งอยู่ตำบลบ้านใหม่ จากหลักฐานแผ่นเงินจารึก กว้าง ๘ เซนติเมตร... Read more
วัดชมโพธิยาราม วันศุกร์, 14 มิถุนายน 2556 14:32
วัดชมโพธิยารามตั้งอยู่ตำบลโสธร สิ่งสำคัญภายในวัด คือ เจดีย์จำลองแบบพุทธคยา ประเทศอินเดีย... Read more
วิหารแก้ว โพธิสัตว์กวนอิม วันศุกร์, 14 มิถุนายน 2556 14:37
วิหารแก้ว โพธิสัตว์กวนอิมอยู่ที่บ้านคลองลาว หมู่๓ ตำบลวังตะเคียน วิหารแก้วโพธิสัตว์... Read more
วัดสัมปทวน วันศุกร์, 14 มิถุนายน 2556 14:40
วัดสัมปทวนเดิมชื่อวัด "สามพระทวน" ตั้งอยู่ตำบลบางแก้ว เป็นวัดเก่าแก่... Read more
ตลาดคลองสวน 100 ปี วันศุกร์, 14 มิถุนายน 2556 14:50
อำเภอบ้านโพธิ์ Ban Pho District แดนแห่งคูคลอง สองฝั่งบางประกง ดงกุ้ง ปลา ไก่ไข่ ขนมไทยเผยแพร่... Read more
วัดผาณิตาราม วันศุกร์, 14 มิถุนายน 2556 15:15
วัดผาณิตาราม ศูนย์พัฒนาจิตเฉลิมพระเกียรติ ตั้งอยู่ที่หมู่ ๒ ตำบลบางกรูด สร้างเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๔๗... Read more
วัดเทพราช ปวราราม วันศุกร์, 14 มิถุนายน 2556 15:19
วัดเทพราชปวราราม ตั้งอยู่หมู่ที่ ๒ ตำบลเทพราช สร้างขึ้นเมื่อประมาณปี พ.ศ. ๒๔๒๔ รัชกาลที่ ๕... Read more
วัดพนมพนาวาส วันเสาร์, 15 มิถุนายน 2556 09:08
วัดพนมพนาวาส เป็นศูนย์วิปัสสนาเคลื่อนที่แห่งประเทศไทย... Read more
ล่องเรือชมโลมา วันเสาร์, 15 มิถุนายน 2556 09:14
อำเภอบางปะกง Bang Pakong District กุ้ง ปลา ปูไข่ หอยใหญ่ ไข่เป็ดแดง แหล่งอุตสาหกรรมMotto... Read more
วัดหงษ์ทอง วันเสาร์, 15 มิถุนายน 2556 09:32
วัดหงษ์ทองอยู่ตำบลคลองสอง มีทัศนียภาพที่สวยงาม ถูกห้อมล้อมด้วยผืนน้ำทะเล... Read more
วัดเขาดิน วันเสาร์, 15 มิถุนายน 2556 09:36
วัดเขาดิน ตั้งอยู่ หมู่ที่ ๗ ตำบลเขาดิน ซึ่งมีประวัติแต่ครั้งโบราณว่ามีถ้ำวิเศษ... Read more
ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช วันเสาร์, 15 มิถุนายน 2556 09:48
อำเภอบางคล้า Bang Khla Districtบางปะกงคู่ชีวี พระสถูปเจดีย์คู่ถิ่น ศาลพระเจ้าตากสินคู่บ้าน... Read more
วัดโพธิ์บางคล้า วันเสาร์, 15 มิถุนายน 2556 10:01
วัดโพธิ์ บางคล้า ตั้งอยู่ที่ตำบลบางคล้า อยู่ห่างจากตัวเมืองฉะเชิงเทรา ๒๓ กิโลเมตร... Read more
วัดแจ้ง วันเสาร์, 15 มิถุนายน 2556 10:04
วัดแจ้ง ตั้งอยู่บริเวณตลาดบางคล้า มีพระอุโบสถที่งดงามเป็นศิลปะแบบไทย ผสมจีน... Read more
อนุสรณ์สถานพระสถูปเจดีย์ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช วันเสาร์, 15 มิถุนายน 2556 10:09
อนุสรณ์สถาน พระสถูปเจดีย์ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ตั้งอยู่บริเวณปากน้ำโจ้โล้ (คลองท่าลาด)... Read more
ตลาดน้ำบางคล้า วันเสาร์, 15 มิถุนายน 2556 10:20
ตลาดน้ำ บางคล้า ตั้งอยู่หน้าที่ว่าการอำเภอบางคล้า ริมฝั่งแม่น้ำบางประกง ตำบลบางคล้า... Read more
ล่องเรือรอบเกาะลัด วันเสาร์, 15 มิถุนายน 2556 10:23
ล่องเรือ รอบเกาะลัด เป็นเกาะที่ตั้งอยู่ที่ว่าการอำเภอบางคล้า โดยมีแม่น้ำบางประกงล้อมรอบบนเกาะ... Read more
วัดสาวชะโงก วันเสาร์, 15 มิถุนายน 2556 10:27
วัดสาวชะโงก สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. ๒๓๘๖ เป็นวัดเก่าแก่ ภายในวัดมีมณฑปหลังเก่า... Read more
วัดเสม็ดเหนือ (ราษฎร์ยินดี) วันเสาร์, 13 กรกฎาคม 2556 09:58
วัดเสม็ดเหนือ (ราษฎร์ยินดี) เดิมชื่อวัดทุ่งเสม็ด ตั้งอยู่ในตำบลเสม็ดเหนือ สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ.... Read more
วัดปากน้ำ วันเสาร์, 13 กรกฎาคม 2556 10:05
วัดปากน้ำ เป็นวัดที่มีพระอุโบสถสีทองอร่ามตาสวยสง่างาม ทั้งภายในและภายนอก... Read more
ถ้ำนางสิบสอง วันเสาร์, 13 กรกฎาคม 2556 10:15
อำเภอราชสาส์น Ratchasan Districtอำเภอราชสาส์น ตำนานเมืองเก่า ใบโพธิ์สีขาว ข้าวหอมมะลิMotto :... Read more
ลานพระรถชนไก่ วันเสาร์, 13 กรกฎาคม 2556 10:21
ลานพระรถชนไก่ อยู่ตำบลดงน้อย อำเภอราชสาส์น ปัจจุบันมีลักษณะเป็นลานกว้าง ล้อมรอบด้วยกอไผ่... Read more
วัดโพรงอากาศ วันเสาร์, 13 กรกฎาคม 2556 10:31
อำเภอบางน้ำเปรี้ยว Bang Nam Prieao Districtส่งเสริมวัฒนธรรม แหล่งทำนาข้าว มะพร้าวน้ำหอม... Read more
วัดคลองเจ้า วันเสาร์, 13 กรกฎาคม 2556 10:35
วัดคลองเจ้า ศาสนสถานแห่งนี้ตั้งอยู่ริมถนนหมายเลข 304... Read more
วัดปากคลอง บางขนาก วันเสาร์, 13 กรกฎาคม 2556 10:41
วัดปากคลอง บางขนาก ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. ๒๓๓๙ อยู่บนปากคลองแสนแสบเชื่อมกับแม่น้ำบางปะกง... Read more
เทวสถาน อุทยานพระพิฆเนศ วันเสาร์, 13 กรกฎาคม 2556 10:49
อำเภอคลองเขื่อน Khlong Khuean District เมืองทอดคลองเขื่อน มาเยือนน่าอยู่ งามหรูเกาะลัด... Read more
วัดคุ้งกร่าง วันเสาร์, 13 กรกฎาคม 2556 10:58
วัดคุ้งกร่าง วัดแห่งนี้คาดว่ามีอายุประมาณ ๑๕๐ ปี ภายในวิหารมีพระพุทธรูปสมัยอยุธยา... Read more
วัดสามร่ม วันเสาร์, 13 กรกฎาคม 2556 11:05
วัดสามร่ม เป็นอีกวัดหนึ่งที่ติดกับแม่น้ำบางปะกง เป็นวัดโบราณ ก่อตั้งเมื่อปี พ. ศ. ๒๓๔๘... Read more
สวนปาล์มฟาร์มนก วันจันทร์, 15 กรกฎาคม 2556 13:41
สวนปาล์มฟาร์มนก อยู่ในเขตตำบลบางตลาด เป็นแหล่งเพาะพันธุ์และจำหน่ายนกแก้วมาคอว์... Read more
คุ้มวิมานดิน วันจันทร์, 15 กรกฎาคม 2556 13:48
คุ้มวิมานดินตั้งอยู่ในตำบลคลองเขื่อนเป็นแหล่งท่องเที่ยวในรูปแบบ Open Gallery... Read more
วัดโกรกแก้ว วงษ์พระจันทร์ วันจันทร์, 15 กรกฎาคม 2556 13:56
อำเภอแปลงยาว Plaeng Yao Districtทุ่งนาบอกนาม เผาข้าวหลามประเพณี ผลไม้รสดี ถิ่นที่อุตสาหกรรมMotto... Read more
สวนสาธิตเกษตร วันจันทร์, 15 กรกฎาคม 2556 14:16
สวนสาธิตเกษตร ของกลุ่ม OTOPเป็นสวนของนายช้าง – นางยุพิน ฉลาดถ้อย ตั้งอยู่ที่บ้านสะพานนาค... Read more
มูร่าห์ฟาร์ม วันจันทร์, 15 กรกฎาคม 2556 14:18
มูร่าห์ฟาร์มวิสาหกิจชุมชนผู้ทำฟาร์มความนม ตั้งอยู่เลขที่ 99/14 หมู่ที่ 12 ตำบลหนองไม้แก่น... Read more
วัดโพธิ์ใหญ่ วันจันทร์, 15 กรกฎาคม 2556 14:24
อำเภอพนมสารคามPhanom Sarakham Districtแหล่งเรียนรู้ทฤษฎีใหม่ คุณภาพชีวิตนำสมัย... Read more
วัดสุวรรณคีรี (วัดเขาดงยาง) วันจันทร์, 15 กรกฎาคม 2556 14:38
วัดสุวรรณคีรี (วัดเขาดงยาง)ตั้งอยู่ตำบลหนองแหน ภายในบริเวณวัดมีวิหารที่อยู่บนเขา... Read more
สหกรณ์ชมรมชาวมะม่วง วันจันทร์, 15 กรกฎาคม 2556 14:49
สหกรณ์ชมรมชาวสวนมะม่วงมะม่วงเป็นผลไม้ดีเมืองแปดริ้ว... Read more
หมู่บ้านเกษตรกรหนองหว้า วันจันทร์, 15 กรกฎาคม 2556 14:53
หมู่บ้านเกษตรกรหนองหว้าก่อสร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2520 นักท่องเที่ยวจะได้สัมผัสสภาพแวดล้อมที่ดีมากๆ... Read more
ศูนย์ศึกษาพัฒนาการสังคมหมู่บ้าน วันจันทร์, 15 กรกฎาคม 2556 15:07
อำเภอสนามชัยเขตSanam Chai Khet Districtผ้าใหมทอมือ เลื่องชื่อยางพารา ล้ำค่าหลวงปู่คงMotto "hand... Read more
วัดพระธาตุวาโย (วัดห้วยน้ำทรัพย์) วันจันทร์, 15 กรกฎาคม 2556 15:10
วัดพระธาตุวาโย (วัดห้วยน้ำทรัพย์)ตั้งอยู่ที่หมู่ 2 ตำบลลาดกระทิง ใช้ทางหลวงหมายเลข 3259... Read more
วัดท้าวอู่ไท วันจันทร์, 15 กรกฎาคม 2556 15:23
วัดท้าวอู่ไทตั้งอยู่หมู่ 3 ตำบลท่ากระดาน เป็นวัดที่เก่าแก่มากที่สุดวัดหนึ่งประมาณ 7.00 – 1,000... Read more
แควระบม วันจันทร์, 15 กรกฎาคม 2556 15:24
แควระบมตั้งอยู่ที่ตำบลพระยา เป็นอ่างเก็บน้ำธรรมชาติที่ถูกห้อมล้อมด้วยภูเขา... Read more
อ่างเก็บน้ำคลองสียัด วันจันทร์, 15 กรกฎาคม 2556 15:27
อำเภอท่าตะเกียบ Tha Takiap Districtตำบลเสาชิงช้า เจ้าพ่อเขากาศักดิ์สิทธิ์ ผลผลิตหลากหลาย... Read more
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤๅไน วันจันทร์, 15 กรกฎาคม 2556 15:52
เขตรักษาพันธ์ป่าเขาอ่างฤาไนเป็นพื้นที่ป่าอนุรักษ์ครอบคุมพื้นที่ 647,352 ไร่... Read more
One day trip สัมผัสธรรมชาติ วันศุกร์, 19 กรกฎาคม 2556 08:29
Read more
มินิมูร่าห์ ฟาร์ม วันจันทร์, 02 ธันวาคม 2556 12:43
Read more

Alternative flash content

Requirements

ความคิดเห็นของประชาชนและผู้ใช้บริการข้อมูลศูนย์บริการร่วมจังหวัดฉะเชิงเทรา(One Stop Service)

PMQA หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้

ท่านมีความพึงพอใจการใช้บริการเว็บไซต์เพียงใด

หน้าแรกกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินหลักเกณฑ์ว่าด้วยการตั้งงบประมาณเพื่อการช่วยเหลือประชาชน ตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2543

สถิติการใช้บริการเว็บไซต์

1824627
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทั้งหมด
1157
2249
1157
1803986
1157
80682
1824627

Your IP: 54.159.218.151
Server Time: 2015-02-01 12:17:56

site map

wcag1AAA 
sitemap logodirection  
ที่อยู่ :  กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร  สำนักงานจังหวัดฉะเชิงเทรา  ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา ถนนเรืองวุฒิ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา รหัสไปรษณีย์ 24000 
เบอร์โทรศัพท์ 038-512520 ต่อ 118 โทรสาร 038-814430 Hotline มท. 32920
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. หรือ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  กลับด้านบน...(หน้าแรก) Home-icon



 

 

 

 

 

มี 56 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์